EP BEREKENINGEN

Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningsaanvragen voor nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteit, voldoen aan de zogeheten BENG-normen ofwel Bijna Energieneutrale gebouwen.

EP berekeningen2022-04-11T17:50:22+02:00

Hoe wordt BENG bepaald?

De energieprestatie voor gebouwen wordt berekend volgens de NTA 8800. Dit is een bepalingsmethode, waarmee wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan, die zijn opgenomen in de wet- en regelgeving. Er wordt gerekend met de vier indicatoren. Dit zijn de te behalen eisen, waaraan getoetst wordt, namelijk:

  1. Energieprestatie 1 (EP) – energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. Energiepresentatie 2 (EP) – primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. Energieprestatie 3 (EP) – aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
  4. Tojuli – risico op oververhitting

Bouwfysische toelichting op de Energieprestatie indicatoren

Energiebehoefte
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Hier wordt gekeken naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Verhouding glas ten opzichte van dichte gevel
  • Mate van isolatie
  • Mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen

De samenspel van de bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken.

Primair fossiel gebruik
Hier wordt concreet gekeken naar de optelsom van het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren.

Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Wanneer het gaat om hernieuwbare energie dan kunt u denken aan zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

Tojuli
We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers. De noodzaak om maatregelen te treffen om het risico op oververhitting bij nieuwbouw woningen te beperken wordt hiermee steeds groter. Doordat woningen zo energiezuinig worden gebouwd, wordt de warmte beter vast gehouden in een gebouw of woning. Dit kan leiden tot overlast. Daarom wordt deze indicator meegenomen in de berekening.

Bron: RVO

Hoe ziet het traject eruit bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw zijn er twee momenten waar een toetsing plaatsvindt op basis van de energieprestatie berekening. Dit is bij aanvraag van de vergunning en bij oplevering van het gebouw. Wanneer het gebouw volstaat dan kan er een energielabel worden afgegeven.

Welke eisen worden gesteld bij verbouw

Bij bestaande bouw vindt deze toetsing plaats bij de registratie om te komen tot een definitief energielabel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Recente berichten