Ventilatieberekeningen

In het Bouwbesluit is aangegeven welke ruimten voorzien moeten zijn van een voorziening voor luchtverversing. In het Bouwbesluit zijn, onderscheiden naar gebruiksfunctie en ruimte, voorschriften gegeven voor de minimumcapaciteit en voor de inrichting van die voorziening. Die capaciteits- en inrichtingseisen waarborgen dat, onder de in Nederland heersende weersomstandigheden aan redelijke eisen van luchtverversing kan worden voldaan. De benodigde ventilatie kan op vele manieren tot stand worden gebracht.

Er worden in principe vier ventilatiesystemen onderscheiden:

  1. Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;
  2. Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;
  3. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;
  4. Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculatie.

De luchtuitwisseling die tot stand komt via kieren en naden in de gebouwschil (infiltratie), wordt niet als luchtverversing in bovenstaande zin aangemerkt. Deze infiltratielucht kan het gewenste ventilatieniveau verstoren en onnodig energiegebruik teweeg brengen. De gebruiker van een gebouw moet in staat zijn om met de aanwezige componenten die samen de voorziening voor luchtverversing vormen, een redelijk hygiënisch niveau van luchtkwaliteit te realiseren. Een bewust gebruik van die componenten is noodzakelijk om een gebouw, zowel voor de gebruiker als voor het behoud van de gebouwen zelf, doeltreffend te ventileren.

Eisen voorziening luchtverversing Bouwbesluit 2012

De norm 1087 geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor:

  • De nominale ventilatiecapaciteit van een voorziening voor luchtverversing (een component voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht) en van een spuivoorziening;
  • De inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op het thermisch comfort, de richting van de luchtstroming, de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

 

Wij kunnen voor u verzorgen:

  • Adviseren ventilatieconcept
  • Complete ventilatietoetsing ten behoeve van de omgevingsvergunning

Ventilatiebalans
Het berekenen van de benodigde ventilatiecapaciteit, (het tempo waarmee het ventilatiesysteem de lucht in huis ververst), en stellen een ventilatiebalans op. Zo zorgen wij ervoor dat de toegevoerde lucht ook weer wordt afgevoerd.

Overstroomvoorziening
Het berekenen van de benodigde overstroomvoorzieningen. Hierbij stellen wij vast of de kieren onder deuren voldoende zijn en waar nodig adviseren wij de dimensionering van de overstroomvoorzieningen.

Roosteradvies
Het meest gangbare ventilatiesysteem is middels natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Wij maken de ventilatieberekeningen en adviseren daarbij direct een ventilatierooster, die met de wensen van de architect en opdrachtgever overeenkomen.

Spuiventilatie
Naast de duurventilatie is ook spuiventilatie benodigd om verontreinigde lucht, snel weg te kunnen ventileren. Wij toetsen ruimten om te beoordelen of genoeg geventileerd kan worden om te spuien.

Recente projecten

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV