Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thermodicht B.V. (versie 07-01-2011)

Gevestigd en kantoorhoudend aan de Waardeel 5, 9756 AP Glimmen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 78465249.

Artikel 1. Algemeen

De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Thermodicht en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers en zijn gebaseerd op de “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005)”. Hierna volgt een praktische uitwerking van deze regeling.

Artikel 2. Uitvoering

Onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die ons door de opdrachtgever ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons is verstrekt.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle door de opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Daarnaast zullen de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever tijdig en in voldoende mate beschikbaar zijn. De opdrachtgever zal geen opdrachten geven aan derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, dan na overleg met ons. Thermodicht zal zich inspannen de te leveren diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de kwaliteitseisen, zoals omschreven in de opdracht, en de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Daarnaast zal de adviseur zich inspannen de werkzaamheden in overeenstemming met de planning en binnen de overeengekomen tijd uit te voeren.

Artikel 3. Kosten en tarieven

In onze tarieven zijn alle kosten begrepen, waaronder de normale secretariaat, reis- en verblijfkosten, uitgezonderd de kosten van buitenlandse reizen, huur van speciale meet- en computerapparatuur, datatypiste, grote aantallen afdrukken van notities en rapporten e.d. tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten, die ons noodzaken tot verandering van onze tarieven, zullen worden doorberekend.

Artikel 4. Betaling

Opdrachtgever verplicht zich alle van Thermodicht te ontvangen facturen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie. Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rente percentage verhoogd met drie procent (3) met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van de adviseur. (art 56 lid 7 DNR 2005). Alle werkelijke door de adviseur gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn declaratie te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. (art 56 lid 9 DNR 2005) Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 1 maand na factuurdatum schriftelijk kenbaar zijn gemaakt. Nadien wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.

In geval van een gezamenlijke opdracht, gegeven door meerdere partijen, zijn de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de wijze van de tenaamstelling.

Artikel 5. Wijzigingen

Wijzigingen in de omvang, de aard en de doorlooptijd van de werkzaamheden worden op basis van een schriftelijke overeenkomst overeengekomen. Indien dit leidt tot meer- respectievelijk minderwerk zal verrekening hiervan, in overeenstemming met de stand van de werkzaamheden, plaatsvinden. Afhankelijk van de omvang van het minderwerk kan Thermodicht een eventuele winstderving in rekening brengen.

Artikel 6. Planning

De planning van de werkzaamheden kan nadelig worden beïnvloed door factoren die niet door ons zijn te beïnvloeden, zoals de kwaliteit en de toegankelijkheid van de benodigde informatie, de wijze van medewerking e.d.
Bij aanvaarding van de opdracht zal door ons worden aangegeven of er sprake is van deze factoren. Bij opstelling van de planning zal hiermee rekening worden gehouden. Bij substantiële afwijkingen van de overeengekomen planning zal de opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 7. Einde van de opdracht

De opdracht is beëindigd op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd of betaald. Indien deze goedkeuring door de opdrachtgever langer uitblijft dan 1 maand na vervaldatum van de eindafrekening, dan wordt geacht deze goedkeuring te zijn verleend. De eindafrekening wordt uiterlijk een maand na het indienen van de laatste rapportage en/of het uitvoeren van de laatste werkzaamheden ingediend.

Indien de laatste rapportage niet kan worden afgerond door het niet op redelijke termijn leveren van commentaar door de opdrachtgever op het concept eindrapport, dan wordt dit concept als definitief eindrapport beschouwt.
Indien blijkt dat de opdracht van de werkzaamheden niet kan worden uitgevoerd volgens de overeenkomst, dan zal in overleg tussen de opdrachtgever en Thermodicht de overeenkomst worden beëindigd. Daarbij zal een redelijke opzegtermijn, van minimaal een maand, worden gebruikt.

Verrekening van het daarbij optredende minderwerk zal conform artikel 5 van deze leveringsovereenkomst plaatsvinden. De al verrichte werkzaamheden zullen door de opdrachtgever normaal worden vergoed. De kosten over de opzegtermijn maken deel uit van de oorspronkelijke opdracht.
In geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of overgaat in andere handen, heeft Thermodicht het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Betalingen voor de al verrichte werkzaamheden evenals de winstderving door beëindiging van de opdracht worden terstond opeisbaar.

Artikel 8. Adviseur(s)

Bij aanvang van de werkzaamheden zal de samenstelling van het adviseurteam in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden. De kwaliteit en de deskundigheid van de in te zetten adviseur(s) zal in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden aan de uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden. Bij tussentijdse wijzigingen van de teamleden zal overleg worden gepleegd.

Artikel 9. Eigendom adviezen en vertrouwelijkheid

Modellen, technieken, methodieken, instrumenten, software, materialen en rapporten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom.
Openbaarmaking en gebruik kunnen daarom alleen geschieden na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor het gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Over deze vermenigvuldiging zullen geen auteursrechten worden berekend.

De opdrachtgever vrijwaart Thermodicht van auteursrechten en copyrights voor zover deze al dan niet rusten op de door haar binnen de opdracht aan ons ter beschikking gestelde materialen, gegevens en rapporten. Thermodicht is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever zal, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededeling doen over onze aanpak, werkwijze, tarieven e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Thermodicht is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd binnen de opdracht. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Thermodicht voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen, met een maximum van de declaratie over de laatste zes maanden. De eventuele aanspraken worden door de opdrachtgever binnen één jaar na het daadwerkelijk uitvoeren van de (deel-)werkzaamheden ingediend.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit de overeenkomsten voortkomende geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan een rechtbank, indien deze daartoe bevoegd is.

Onze gegevens:

K.v.K.: 78465249
B.T.W.: NL861411171B01
IBAN: ING – NL74INGB0004314800 ten name THERMODICHT