BINNENMILIEU METINGEN

Een beperkte frisheid van de lucht verhoogt de kans op: Hoofdpijn, Allergieën, Middenoorontsteking, Droge ogen, Prikkelende keel, Luchtwegen infecties, Astma, Longontsteking, Concentratieverlies, Hersenvliesontsteking.

Binnenmilieu2019-02-11T19:05:26+01:00

Binnenmilieu

In de buitenlucht is het kooldioxidegehalte op de meeste plaatsen in Nederland ongeveer 400 ppm (parts per million).airmeter Zodra een groep mensen een ruimte binnenkomt begint de hoeveelheid kooldioxide flink te stijgen, waarbij een verdubbeling heel normaal is. De aanwezigheid van mensen, computers, printers en andere apparaten leidt tot binnenluchtverontreiniging, dat zich o.a. uit in te hoge ppm kooldioxidewaarden. Het kooldioxideniveau geldt als erkende parameter voor de binnenluchtkwaliteit en is vaak de onverwachte oorzaak van veel gezondheidsklachten.

Een beperkte frisheid van de lucht verhoogt de kans op: Hoofdpijn, Allergieën, Middenoorontsteking, Droge ogen, Prikkelende keel, Luchtwegen infecties, Astma, Longontsteking, Concentratieverlies, Hersenvliesontsteking.

Vooral in (beperkte) ruimten waar mensen verblijven en/of samen komen ontstaat een hoge uitstoot van kooldioxide, zoals in: Kinderdagverblijven, Scholen, Ziekenhuizen, Zorginstellingen, Kantoren, Openbare gebouwen, Kinderslaapkamers, Hotels, Vergaderzalen, Woningen met vocht- en ventilatieproblemen, Asielzoekerscentra, Gevangenissen, Fitnesscentra en Sportscholen, Bioscopen en Theaters en Bibliotheken.

Voor meer informatie over binnenluchtkwaliteit zie ook artikel van Healthyair onder ‘documentatie’.

Wat gaan we meten?

Gemeten wordt onder andere de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid, concentraties kooldioxide (CO2) en koolmonoxide (CO).

Kooldioxide (CO2)

Kooldioxide is een stof die in het lichaam wordt gevormd bij de verbranding van voedingsstoffen. Bij het uitademen verdwijnt de geproduceerde kooldioxide uit het lichaam. De concentratie kooldioxide loopt al snel op wanneer een ruimte niet of nauwelijks geventileerd wordt. Door kooldioxidemetingen kunnen we het binnenmilieu beoordelen. De kooldioxideconcentratie wordt weergegeven in parts per million (ppm) en geeft het aantal kooldioxidedeeltjes per miljoen luchtdeeltjes aan.

Met de luchtkwaliteitsmeter kunnen we de binnenlucht op te hoge concentraties kooldioxide en gevaarlijk koolmonoxide in de omgeving van verbrandingstoestellen controleren. Schadelijke concentraties koolmonoxide wijzen op problemen met het ventilatie-/afzuigsysteem of op lekkages.

Kooldioxide in huis is een maat voor de productie van kooldioxide in een ruimte en de ventilatie.

Kooldioxide in huis wordt met name geproduceerd door mens en dier in de ruimte en door koken op gas. Een hoge kooldioxide- waarde duidt dus op te weinig ventilatie in verhouding tot de productie van kooldioxide. De bronnen van kooldioxide in huis zijn vaak ook bronnen van stof, ziekteverwekkers en andere ongewenste stoffen. Ook de concentratie van bijvoorbeeld oplosmiddelen uit bouwmaterialen in een nieuwbouwhuis kan verhoogd zijn als er niet voldoende wordt geventileerd. De kooldioxide concentratie is dus ook een richtgetal dat aangeeft hoe het gesteld is met de algemene kwaliteit van het binnenmilieu.

Koolmonoxide (CO)

Een gasinstallatie in huis is in Nederland de belangrijkste oorzaak van koolmonoxidevergiftiging. Een kachel of een geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te zorgen. Wanneer deze stoffen – aardgas, hout of kolen – niet volledig verbranden, bijvoorbeeld omdat de geiser niet schoon is, ontstaat er koolmonoxide. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van koolmonoxide. Afgezien van het feit dat u door het inademen vergiftigd kunt raken, komt daar nog bij dat blootstelling aan lage concentraties gedurende lange tijd kan lijden tot bijvoorbeeld hersenbeschadiging.

Wat zijn nou de oorzaken:

 1. Verkeerde installatie van kachels en open haarden en een slechte afvoer als gevolg van lekken in afvoerbuizen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.
 2. Een verkeerd geinstalleerd of defect gastoestel: gastoestel, geiser, cv – of combiketel. Het risico van een koolmonoxide vergiftiging wordt aanzienlijk vergroot wanneer het toestel ook nog in een kleine en slecht geventileerde ruimte staat. En als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.
 3. Verkeerde stookgewoonten. Bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders. Gas en olie zijn relatief schone brandstoffen. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen ook in huis terecht. Brand is daarnaast een veel voorkomende oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging.
 4. Vervuiling van de schoorsteen door vogelnesten, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan een verstopping geven. De verbrandingsgassen stromen dan rechtstreeks uw kamer in.

Wat kunt u zelf doen?

In bestaande gebouwen is goede ventilatie vaak alleen haalbaar door een combinatie van bouwkundige aanpassingen en het aanpassen van uw ventilatiegedrag. Bouwkundige aanpassingen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van ventilatieroosters boven ramen of deuren. Een aangepast ventilatiegedrag betekent dat u dagelijks in elke ruimte in huis minimaal een half uur een raam open zet of dat u de aangebrachte ventilatieroosters boven ramen of deuren regelmatig open zet.

Een andere optie is het aanbrengen van mechanische ventilatie door luchtbehandelingsystemen. Deze systemen regelen de aanvoer en afvoer van de lucht in uw huis. Zo kunt u frisse lucht in huis brengen en vervuilde lucht af voeren, zonder dat u ramen, roosters of deuren open hoeft te zetten. Voor een optimale werking moeten deze systemen goed onderhouden worden! U moet de filters en roosters regelmatig schoonmaken en de juiste afstelling (laten) controleren van de aan- en afvoer van lucht.

Toetswaarden Binnenluchtkwaliteit

Binnenklimaat woningen

Tabel Gezondheidskundige richtwaarden cahier T1 ‘Luchtkwaliteit woningbouw’ Praktijkboek Gezonde Gebouwen.

De grenswaarden zijn in kwaliteitsklassen weergegeven:

Klasse A – zeer goede kwaliteit (bijna het natuurlijke achtergrondniveau)
Klasse B – goede kwaliteit
Klasse C – minder goede (acceptabele) kwaliteit (Bouwbesluit niveau, wettelijk minimum +)

ppm: parts per million (delen per miljoen)

KlasseOmschrijvingCO2-concentratieVerse luchttoevoer p.p.
Azeer goed< 500 ppm19 l/s = 70 m3/h
Bgoed500–750 ppm14 l/s = 50m3/h
Cminder goed750–1000 ppm8 l/s = 30m3/h

NB: de absolute CO2-concentraties zijn weergegeven.

Binnenklimaat basisscholen

Tabel Gezondheidskundige richtwaarden cahier T2 ‘Luchtkwaliteit woningbouw’ Praktijkboek Gezonde Gebouwen.

ppm: parts per million (delen per miljoen)

KlasseOmschrijvingCO2-concentratie
Azeer goed

< 800 ppm

Bgoed

< 1000 ppm

Cminder goed

< 1200 ppm

NB: Voor de mate van verontreiniging door de aanwezigheid van personen kan de CO2– concentratie in de binnenlucht als maatstaf worden gehanteerd. Een CO2-concentratie van 1200 ppm kan gelijk worden gesteld aan een lucht afvoercapaciteit 20 m3/uur per persoon volgens Arbobeleidsregels (wettelijk minimum) en minimaal 1,1 dm3/s per m2 met een minimum van 7 dm3/s volgens Bouwbesluit.

Verhuur instrument & dienstverlening

KENMERKEN:

 • Gelijktijdige meting, vastlegging en weergave van temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte en CO-gehalte op een helder verlicht LCD-display;
 • Meet luchtstromingen en -snelheden met één druk op de knop met behulp van verkrijgbare meetprobe;
 • Min/Max/Average voor alle gemeten en berekende waarden;
 • Akoestische en visuele waarschuwingen bij het overschrijden van drempelwaarden;
 • Uitgebreide en discrete of continue datalogfunctie. Vastgelegde gegevens kunnen via UBS naar een pc worden gedownload.

De Fluke 975V AirMeter meet:

 • Temperatuur
 • Snelheid
 • Vochtigheid
 • CO2
 • CO

Gebruik de Fluke 975V AirMeter voor het volgende:

 • Reageren op klachten over binnenluchtkwaliteit van bewoners;
 • De werking van HVAC-gebouwenbeheersystemen controleren;
 • Bepalen of de ventilatie voldoende is;
 • Bewaken van de luchtstroming en luchtsnelheid;
 • Testen op gevaarlijke koolmonoxide-lekken.
 • Metingen in luchtkanalen;
 • Optimaliseren van HVAC-systemen ter beheersing van deenergiekosten.

Beschrijving:

Combi-instrument voor complete inspecties van de luchtkwaliteit.

De Fluke 975V AirMeter is een combinatie van vijf instrumenten voor het meten van de luchtkwaliteit in één draagbaar apparaat, dat bovendien bijzonder robuust en gemakkelijk te bedienen is. Controleer met de Fluke 975V verwarmings-, ventilatie en aircosystemen op efficiënte werking en spoor risicovolle koolmonoxidelekken in alle soorten gebouwen op.

Recente projecten

Recente berichten

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Onze eigenschappen

 • Goede service

 • 100% kwaliteit
 • Professionele meettechnici

 • Creatieve oplossingen
 • Doel gericht

 • Ruime ervaring