INFECTIEPREVENTIE VOOR ZIEKENHUIZEN

De isolatiekamer moet zodanig zijn afgewerkt, dat een lekverlies van maximaal 5% van de toevoerlucht plaatsvindt. Vóór de eerste ingebruikname, en nadien op regelmatige tijden, moet door validatie worden vastgesteld dat aan deze eisen wordt voldaan.

Ziekenhuizen2019-12-03T17:47:09+01:00

Infectiepreventie voor Ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen, cleanrooms en andere geclassificeerde ruimten is luchtdichtheid met onderdruk- en overdruk situaties erg belangrijk. Bijvoorbeeld bij operatiekamers of onderzoekslaboratoria kan zuivere lucht van levensbelang zijn. Wij verzorgen luchtdichtheid- en ventilatiedebietmetingen, en toetsen of de ruimte voldoet aan de gestelde eisen. Van deze metingen ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage.

De luchtdichtheidsmeting voeren we uit middels een Doorfantest, hierbij wordt gebruik gemaakt van het meetsysteem Minneapolis BlowerDoor.

Meetopstelling

De opstelling bestaat uit een ventilator met regelbaar toerental ,een meetflens en een afdichtingsdeur. Door middel van de toeren geregelde ventilator wordt de te testen ruimte op druk gebracht waarna door middel van de meetflens het toe- of afgevoerde debiet kan worden bepaald. Het op druk brengen van de ruimte gebeurt in oplopende drukstappen waarbij voor iedere druk het bijbehorende debiet wordt gemeten. Dit gebeurt voor zowel overdruk als onderdruk in zes druktrappen. Aan de hand van de verkregen meetwaarden worden voor de geteste ruimte de overeenkomstige ruimte karakteristieken bepaald. Aan de hand van deze karakteristieken kan nu voor elke gewenste ruimtedruk het bijbehorende lekverlies worden herleid. Hierbij mag volgens de specificaties de toegepaste apparatuur een maximale afwijking hebben van 4%. Tijdens deze metingen zijn ventilatieopeningen en kanalen afgeplakt, eventuele bouwkundige sparingen/gaten zijn tevens afgeplakt indien deze normaliter afgedicht horen te zijn.

Meetopstelling in een isolatiekamer (cleanroom) van een ziekenhuis

Bouwkundig

De isolatiekamer moet zodanig zijn afgewerkt, dat een lekverlies van maximaal 5% van de toevoerlucht plaatsvindt. Vóór de eerste ingebruikname, en nadien op regelmatige tijden, moet door validatie worden vastgesteld dat aan deze eisen wordt voldaan. De validatie kan het beste worden uitgevoerd door een bedrijf dat onafhankelijk is van het installatiebedrijf. Dit is een veel toegepaste Richtlijn voor infectiepreventie in Ziekenhuizen met als onderwerp ‘Bouw- en inrichtingseisen isolatie-afdeling Ventilatie isolatiekamers’. (WIP-richtlijn over infectiepreventie)

Doel luchtdichtheidsmetingen:

  • Verschaft beter inzicht in drukhiërarchie van ruimten
  • Opsporen van mogelijke lekkages waar ongewenste in- of uittreding van bacteriën kunnen plaatsvinden in cleanrooms, laboratoria en ziekenhuizen
  • Maakt inzichtelijk waar indringing van stof en schimmels kunnen plaatsvinden
  • Voorkomen van schimmelontwikkeling door vroegtijdig opsporen van eventuele vochttoename in de constructie door convectie
  • Resulteert in een betere geluidwering
  • Controle van rookoverslag, waardoor de brandveiligheid toeneemt
  • Draagt bij aan een lager energieverbruik en hoger comfort

Recente projecten

Recente berichten

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati