default-logo

      

Op dinsdag 24 januari 2017 organiseerde Centrum Duurzaam in samenwerking met de opleiding bouw van ROC Friese Poort in Sneek een praktijkdag over luchtdicht bouwen. Tremco Illbruck, Oldenboom Meinesz en Thermodicht lieten toekomstige werkvoorbereiders, bouwstudenten van ROC Friese Poort Sneek, op een praktische manier de nieuwste ontwikkelingen zien op het gebied van luchtdicht bouwen, isoleren met natuurlijke materialen en de BlowerDoortest. Erg leuk om als spreker voor deze enthousiaste groep studenten en leerkrachten te staan.

Zie voor meer informatie: Klik op de link van centrumduurzaamfriesland

Datum: 07-12-2016

Thermodicht samen met zijn Belgische collega bedrijf  BlowerTechnic het Belgisch-Nederlandse ambassadegebouw in Congo (Kinshasa) te Afrika gemeten op luchtdichtheid. Wat een geweldige ervaring om dit gebouw samen met mijn Belgische collega David Taelman van BlowerTechnic te meten.  Bedankt David!
Op de foto vlnr. Herman Bos van Thermodicht en David Taelman van BlowerTechnic.

Zie voor meer informatie onder laatste projecten.

Datum: 11-07-2016

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL, www.nbvl.nl) is in samenwerking met SKH de beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast c.q. voorbereid op de ISO 9972: 2015. De bedrijven “Thermodicht” in de persoon van Herman Bos en “Raak Energie advies” in de persoon van Marcel Nooijen hebben de bij deze BGS 13-01 behorende persoonscertificaten uitgereikt gekregen, daar zij hebben aangetoond te voldoen aan de eisen gesteld in deze BGS..

Zowel het kwaliteitssysteem en de door beide heren uitgevoerde metingen voldeden ruimschoots aan de eisen van de BGS 13-01. Met de bijbehorende persoonlijke passen kan worden aangetoond dat ze vakbekwaam zijn voor het uitvoeren van deze metingen. De persoonlijke passen hebben een geldigheid van drie jaar geldig waarna opnieuw moet worden aangetoond dat de kennis op peil is gehouden en gebleven.

De SKH-Beoordelingsgrondslag is een praktische uitwerking van de normen NEN 2686, NEN-EN 13829 en NEN-EN-ISO 9972:2015. Deze normen zijn niet allesomvattend en een reden voor interpretatieverschillen. Deze interpretatieverschillen worden weggenomen in de BGS 13-01.

Deze BGS wordt geschreven door Herman Bos, Frans Dam, Erik Giesen, Marcel Nooijen, Eddy Taelman, Bas Spit.

De SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u downloaden op www.skh.nl.

Op de foto vlnr. Marcel Nooijen (Raak Energie advies) Herman Bos ( Thermodicht)

Achtergrondinformatie luchtdichtheidsmetingSKH luchtdichtheids keurmerk aan Thermodicht

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen (NBvL, www.nbvl.nl)  is in samenwerking met  SKH een beoordelingsgrondslag 13-01 “luchtdichtheidsmetingen” opgesteld.
De eerste twee bedrijven “Thermodicht” van Herman Bos en “Raak Energie advies” van Marcel Nooijen  hebben in korte tijd het certificaat behaald.
Zowel het kwaliteitssysteem en de meting voldeden aan de uitgangspunten van de BGS 13-01.
Deze positieve beoordeling heeft geleid tot de uitgifte van de eerste twee SKH-keurmerken door SKH directeur Oscar van Doorn op het gebied van luchtdichtheidsmetingen.

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/ex-filtratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

De eisen m.b.t. de qv-10 waarden liggen over het algemeen vast in een EP-berekening die vervolgens wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit met bijbehorende NEN-normen. Ook komt de qv-10 waarde steeds vaker voor in bestekken of in andere private regelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Passief huis, BREEAM, enz.,

De SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 geeft aanvullende richtlijnen om te komen tot eenduidige uitvoering van de meting. Deze aanvulling was nodig omdat de bestaande (Europese) meetmethoden vastgelegd in de NEN 2686 en NEN-EN 13829 meerdere interpretaties mogelijk maakt.

In de beoordelingsgrondslag wordt heel praktisch een antwoord gegeven op vragen zoals het al dan niet dichtzetten van een afvoer voor een afzuigkap of het al dan niet afplakken van ventilatieroosters tijdens een luchtdichtheidsmeting.

Met de beoordelingsgrondslag is nu een uniforme meetmethode m.b.t. de uitvoering van de “Luchtdichtheidsmetingen” voor handen.“Gecertificeerde metingen voldoen aan deze uitgangspunten en er is geen ruimte meer voor een andere interpretatie”, aldus de trotse certificaathouders Herman Bos en Marcel Nooijen.

Beide certificaathouders voldoen als eerste aan deze beoordelingsgrondslag en kunnen deze metingen met SKH-keurmerk aanbieden.

Beide “luchtdichtheidsmeters” zijn eveneens lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL).

Andere redenen voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen kunnen zijn:

 • Comfort voor gebouwgebruikers
 • het inzichtelijk maken van de luchtlekken (met behulp van bijvoorbeeld thermografie of rook);
 • het vaststellen van de ernst (en omvang) van de aangetroffen luchtlekkages;
 • het beoordelen van bouwschades (denk aan vochtindringing als gevolg van convectie);
 • het beoordelen van klachten zoals tocht, niet warm kunnen krijgen, enz.;
 • controlerenop/waarborgen van de kwaliteit van de schil van een gebouw.

 
De SKH-beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u downloaden op www.skh.org.

Het luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker in de nieuwbouw en renovatie.

Dit wordt mede gestimuleerd door de strengere EPC-norm die naar 0,4 gaat.
Voor Tervoort aanleiding om de schoolbanken in te gaan en zich op de hoogte te laten stellen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Want al is een technisch ontwerp op papier ‘luchtdicht’ uitgewerkt, als het op de bouwplaats niet zorgvuldig wordt uitgevoerd, wordt de gevraagde energieprestatie niet gehaald.
Mooi detail is dat de net opgeleverde nieuwbouw van basisschool De Klipper door Thermodicht Luchtdichtheidsmetingen uit Haren werd betiteld als een schoolvoorbeeld van hedendaags luchtdicht bouwen.
Na hun meting bleek dat Tervoort met een resultaat van 0,277dm³/s.m² twee keer beter was dan wat als doel werd gesteld in het ontwerp.
Met de complimenten van de meester.

De Klipper klaar

Vlak achter de duinen van De Dennenkop in IJmuiden en geheel passend in de natuurlijke omgeving staat het door BBHD architecten uit Alkmaar ontworpen nieuwe schoolgebouw van basisschool De Klipper.
Inmiddels is de naam omgedoopt tot Origon: een kleurrijke school in een kleurrijke wijk.
Eind mei leverde Tervoort de nieuwbouw op en werd de sleutel overhandigd aan de schoolleiding.
Daarna mochten leerlingen, ouders en later ook de buurtbewoners alvast een kijkje gaan nemen in hun nieuwe school.
De komende weken wordt begonnen aan de inrichting zodat leerlingen en onderwijzend personeel in het nieuwe schooljaar met een prachtig schone lei kunnen beginnen.
De Origon ligt aan de Orionweg in IJmuiden en kan worden betiteld als een lexibel en speels gebouw.
Het is een milieuvriendelijke (laag energieverbruik, ruim onder de gevraagde norm luchtdicht bouwen) en gezonde leer- en werkomgeving. Dat is onder meer terug te zien in het sedumdak en de optimale lichtinval.

  BlowerDoor publicatie

Steeds frequenter wordt gekeken naar de kwaliteit van de gebouwschil en duurzaamheid. Wat betekent dit voor de luchtdichtheid en hoe kunt men dit garanderen?

Tijdens dit online webinar leert u stapsgewijs hoe u vooraf goed bepaalt en achteraf het handigste meet. Peter Kuindersma (Nieman Kettlitz), Herman Bos (BlowerDoor en Thermodicht) en Theo d’Achard van Enschut (Gevelscan) geven u in een uur tijd achtereenvolgens handige meet- en rekentips.

Omrekenen naar infiltratiewaarde EP (qv;10;kar/m2): 

Volumestroom V10:   m3/h / 3,6  =  V10:    dm3/s = l/s

V10:   dm3/s  / Ag  =  qv;10  dm3/s*m2  = ≥     Waarde EP – berekening

V50:   m3/h  /  Inhoud van de te testen ruimte  = N (ACH)

Herman Bos gaat in op de vraag hoe u eenduidig bepaalt of de vereiste luchtdichtheid is gerealiseerd; en op meten als kwaliteitsinstrument om beter te bouwen. Herman Bos is werkzaam bij BlowerDoor Techniek Nederland en Thermodicht en initiatiefnemer van de SKH-PUBLICATIE 13-01 Luchtdichtheidsmetingen.

Lees hier meer over deze webinar op dinsdag 13 mei 2014 van 12.30 tot 13.30 uur en schrijf u in.

Volgt u ook graag een Praktijktraining luchtdicht renoveren en bouwen? Dan kan dat! Voor meer informatie en aanmelden kijkt u hier.

Eindelijk is het zo ver, een document welke nu voor ieder meetbureau beschikbaar is.

Meer over dit document download hier via de site van SKH of ga naar onze kennisbank

Dit document is tot stand gekomen vanwege de vele interpretaties wat betreft de metingen die verricht worden om de luchtdoorlatendheid (luchtdichtheid) van gebouwen te meten. De normen NEN 2686 en NEN-EN 13829 zijn niet allesomvattend waardoor deze interpretatieverschillen zijn ontstaan.

SKH-PUBLICATIE 13-01 LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN

SKH-PUBLICATIE 13-01 LUCHTDICHTHEIDSMETINGEN

Er zijn verschillende soorten apparatuur te verkrijgen voor luchtdichtheidsmetingen maar allemaal met hetzelfde doel: Het meten van de luchtvolumestroom die door de schil naar binnen of naar buiten gaat door de luchtdruk met etappes te verhogen, c.q. te verlagen om vervolgens de volumestroom te kunnen registreren. Echter de richtlijnen die door verschillende meetbureaus gebruikt worden over hoe er gemeten moeten worden om inzicht te krijgen in de luchtdoorlatendheid van een gebouw is verschillend. Bijvoorbeeld welke ruimtes qua volume wel of niet meegenomen worden in de software en welke openingen dichtgezet moeten worden of afgeplakt. Duidelijkheid over hoe de metingen daadwerkelijke verricht zouden moeten worden is in Nederland niet eenduidig vastgelegd. In dit document zijn richtlijnen aangegeven die door meerdere bedrijven zijn goedgekeurd. Een leidraad waar een ieder die luchtdichtheidsmetingen verricht mee uit de voeten kan, om dit specialisme de erkenning te geven van betrouwbaarheid en kwaliteit wat betreft de kennis en kunde van u en uw bedrijf.

Opmerking:
De officiële term is luchtdoorlatendheid, veelal wordt gesproken over luchtdichtheid. In dit document worden beide termen gebruikt.

 

Renovatieproject nieuwAmsterdam gebouw

Renovatieproject nieuwAmsterdam gebouw

Renovatieproject nieuwAmsterdam gebouw

Hier zijn wij erg trots op ! Het eerste BREEAM renovatieproject met zo’n enorm grote omvang. Wij hebben als representatief deel ten behoeve van de BREEAM certificering gebouwdeel G de luchtdichtheid gemeten met een gebruiksoppervlakte van 4.182,00 m², verliesoppervlakte van 4.300 m² en een inhoud van 13.000 m3. Soms is een herontwikkeling net nieuwbouw. Dat geldt zeker voor nieuwAmsterdam waar een multifunctioneel gebouw en een stadsplein met een compleet nieuw aanzicht herrijst door een kantoorrenovatie. Het nieuwAmsterdam omvat ruim 30.500 m² hoogwaardige kantoorruimte, waarvan 26.000 m² gehuurd wordt door Nuon Energy en 4.050 m² door Service Now. Er is nog ca. 677 m² kantoorruimte beschikbaar. Daarnaast maakt een Hampton by Hilton hotel met 250 kamers alsmede 1.200 m² horeca onderdeel uit van het complex. De locatie is zeer goed bereikbaar (naast het Station Amsterdam Bijlmer ArenA) en het gebouw kent een uistekende parkeernorm (1:61). Aan het plein komen hoogwaardige voorzieningen zoals horeca met terrassen en een hotel. Hier vinden bedrijven en organisaties alles wat ze nodig hebben om het nieuwe werken tot een succes te maken.

Breeam certificering

Gebouwdeel G nieuwAmsterdam gebouw

Gebouwdeel G nieuwAmsterdam gebouw

BlowerDoors ingebouwd in het nieuwAmsterdam gebouw

BlowerDoors ingebouwd in het nieuwAmsterdam gebouw

Naast het volledig vernieuwen van zowel het exterieur als het interieur, voorziet de herontwikkeling van nieuwAmsterdam in een drietal belangrijke uitgangspunten: transparantie, multifunctionaliteit en duurzaamheid.  Dit laatste thema komt op een aantal manieren naar voren. Zo krijgt het gebouw straks een Energielabel A (zeer energiezuinig) en komt het pand in aanmerking voor een BREEAM ‘very good’ certificaat. Dit verhoudt zich tot een score van minimaal 55%.

 

 

Daarnaast is een bijkomend voordeel dat renovatie van bestaande kantoren, zoals nieuwAmsterdam, vrijwel altijd duurzamer is dan nieuwbouw. Bij de herontwikkeling van het nieuwAmsterdam is afgeweken van het concept van een totale kantooromgeving. Hiervoor in plaats is gekozen om meerdere functies in het gebouw toe te passen waardoor niet alleen het gebouw zelf maar ook de omgeving een duurzamer en levendiger karakter krijgt. Na oplevering zal het gebouw, met een totaal bruto vloeroppervlak van 44.707,8 m², de functies kantoor, hotel en horeca omvatten.

 

De bouwsector in Brussel maakt op een leuke manier via dit filmpje (Scoop.it) de metingen luchtdichtheid duidelijk!
 
Ze zeggen hierover:
“De alsmaar veeleisender reglementeringen, de altijd diepgaandere vragen van opdrachtgevers en ontwerpers, de drie hoofdpijlers van energie-efficiëntie (isolatie, luchtdichtheid en ventilatie) zijn al sterk terug te vinden op onze bouwplaatsen vandaag en zij zullen morgen de norm zijn.”

Bereid u voor, de toekomst van uw bedrijf hangt ervan af!

Publicatie Luchtdicht bouwen

Voorwoord

Comfortabel, energiezuinig en duurzaam bouwen zijn de kernbegrippen in de huidige bouw. Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij het comfort van het gebouw, de energiezuinigheid daarvan en het voorkomen van bouwfysische problemen. Luchtdicht bouwen is geen vrijblijvende zaak meer, maar wordt vastgelegd in gebouwprestaties die ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende belangstelling voor luchtdicht bouwen. Dit vakgebied heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt door wijziging van regelgeving en berekeningsmethodieken, voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in materialen voor luchtdicht bouwen. Actualisatie van de SBR-publicatie over luchtdicht bouwen uit 2009 was daarom noodzakelijk; deze herziene uitgave is daarvan het resultaat.
De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun en inbreng vanuit de betrokken leveranciers van luchtdichtingsmaterialen. De ontwikkeling van deze publicatie is begeleid door een commissie die bestond uit de volgende personen:

 • ing. E.J. Akershoek, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • M. Barendsz, Bouwen met Staal
 • A. de Boon, Tremco Illbruck
 • H.J. Bos, BlowerDoor Techniek Nederland / Thermodicht
 • G. Buitenhuis, Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
 • A. Buijze, BAM Woningbouw B.V.
 • A. van Dijk, Woningborg Groep
 • R. Geerligs, SBRCURnet (voorzitter)
 • L. de Haan, Dörken Benelux
 • R. de Haan, Woningborg Groep
 • H. van der Heijden, Celdex B.V.
 • L. Kemper, Siga
 • ing. P. Kuindersma, Nieman-Kettlitz Gevel – en Dakadvies B.V. (rapporteur)
 • H. Meijer, Buva
 • F. van Mieghem, Soudal N.V.
 • drs. ing. H.M. Nieman, Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. (rapporteur)
 • ir. I. van Rooy, Saint-Gobain Isover B.V.
 • E. van Spreuwel, Soudal N.V.
 • H. Zondervan, Meuwissen Bouwproducten B.V.

 
Namens SBRCURnet wil ik de commissieleden en de verschillende instanties bedanken voor hun deskundige inbreng. In het bijzonder wil ik Peter Kuindersma voor zijn inzet bedanken. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats voor Bas Knoll (TNO) en Harry Nieman (Nieman Raadgevende Ingenieurs). De heer Knoll heeft de notitie “Beschouwing luchtdoorlatendheid” geschreven. Deze kennisontwikkeling op het gebied van drukverschillen en lekstromen is financieel mogelijk gemaakt door AgentschapNL en vormt de basis voor hoofdstuk 3 van de publicatie, het theoretische deel over luchtdicht bouwen. De heer Nieman is verantwoordelijk geweest voor het schrijven hiervan.

Ruud Geerligs

Download hier: via de site van SBRCURNET