Beperken van geluidhinder

Om geluidhinder (geluidbelasting) vanuit de omgeving op de buitengevel te voorkomen dienen de scheidingsconstructies voldoende geluidwering te hebben. De mate van geluidwering is voorgeschreven in het Bouwbesluit en meestal vanuit een bouwkundig bestek. Bij scholen of woningen (denk aan: consentratie of slapen) is de geluidwering van de gevels groter dan bij kantoren of sportgebouwen.

De benodigde geluidwering van een gevel hangt af van de geluidbelasting op de gevel, ten gevolge van weg-, rail- of luchtvaartverkeer. Ook andere factoren zijn erg van belang, zoals: situering, bouwkundige detaillering, gebouwindeling etc.
Met behulp van rekenwerk stellen wij het binnenniveau vast en bepalen de geluidwering van gevels.

Geluidwering is niet alleen relevant bij nieuwbouw, maar zeker ook bij het verbeteren van bestaande woningen, renovatie of bij de aanleg van een nieuwe weg of spoorlijn kan het nodig zijn de geluidsbelasting en geluidwering te onderzoeken. Onze adviseus zijn praktisch en oplossingsgericht, en hebben ruime kennis van de vigerende Wet- en regelgeving.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV